Rozmiar czcionki:
PWSZ - Uczelnia Liderów, Orzeł Edukacji COVID19
Wyszukaj na stronie

Stypendia

ZMIANA FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Informujemy, że od 1 października 2019 roku ulega zmianie sposób składania wniosków o stypendia.

 1. Wprowadza się elektroniczne składanie wniosków za pomocą Wirtualnej Uczelni. Należy z poziomu indywidualnego konta, wypełnić i elektronicznie wysłać do uczelni wniosek.
 2. Następnie należy wydrukować wysłany wcześniej wniosek, dołączyć wszystkie niezbędne załącznik, podpisać i niezwłocznie dostarczyć do właściwego dziekanatu.
 3. Nieprzekraczalny termin ubiegania się o stypendium mija 8 listopada br. Student zobowiązany jest do rejestracji wniosku drogą elektroniczną w Wirtualnej Uczelni oraz dostarczenie go w formie papierowej. Pominięcie jednej z powyższych dróg lub niedotrzymanie terminu, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem podania.

WAŻNE INFORMACJE

 • Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z prac w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. na podstawie art. 19 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych za 1 ha przeliczeniowy wyniósł w 2018 r. - 2715 zł.

 • Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych jest SAMODZIELNY FINANSOWO, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26 rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. Roku życia,
 • a jeżeli 26. Rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o tym że nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Obecnie jest to kwota 930, 35 zł.
  W przypadku gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy 528 zł student ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z MOPS/ GOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

 • Od 1 października 2019 r. wchodzi w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Rektor (…) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.” Kwota o której mowa wynosi dla osoby w rodzinie 528,00 zł.


UWAGA:

W związku z powyższym dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedna osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 528,00 zł.

W przypadku, gdy treść zaświadczenia ogranicza się, jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/ nie korzystania z form pomocy społecznej, ten fakt uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – komisja odmawia przyznania stypendium.

Obcokrajowcy ubiegający się o stypendium socjalne zobowiązani są do dostarczenia analogicznego zaświadczenia lub decyzji od organu administracji swojego państwa stanowiącego odpowiednik polskich ośrodków pomocy społecznej. Taka decyzja lub zaświadczenie powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

I próg dochodowy 0,00 - 300,00 (zwiększenie stypendium)
II próg dochodowy 300,01 - 686,40
III próg dochodowy 686,41 - 950,00

Wydział Ochrony Zdrowia
Wydział
Ochrony Zdrowia
Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział
Humanistyczno-Ekonomiczny
Wydział Politechniczny
Wydział
Politechniczny
Biblioteka
Wydawnictwo
Studium Języków Obcych, WFiS
Biuro karier
Erasmus+
Centrum Transferu Technologii
Studia podyplomowe
Projekty i współpraca
Dom Studenta / Bursa Szkolna
Akademicki Związek Sportowy
AZS - Szkoła Policealna nr 4
VII LO
Uniwersytet Dziecięcy
Pracownik
Media
Usługi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki

Powrót na górę strony

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Warszawa

Copyright © PWSZ w Suwałkach

Tel.: 87 562 84 32, fax: 87 562 84 55
Adres e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies