Powstała Fundacja wspierająca PWSZ

 

Finansowe wspieranie inicjatyw naukowych i kulturalnych, promocja osiągnięć PWSZ, czy rozwój przedsiębiorczości studentów to tylko niektóre z zadań jakie będzie realizowała FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SUWAŁKACH.

Fundacja, która została ustanowiona z woli Senatu PWSZ, może między innymi ustanawiać oraz przyznawać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla fundacji oraz Uczelni. Statutowym celem jest natomiast działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych oraz sportowych.

Fundacja m.in:
- współpracuje z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami
- finansuje stypendia i nagrody dla studentów PWSZ w Suwałkach
- organizuje konferencje i seminaria
- organizuje wydarzenia kulturalne i okolicznościowe mające na celu promocje PWSZ w Suwałkach
- publikuje wydawnictwa wspierające realizację celów statutowych
- organizuje i finansuje rozwój kadry dydaktycznej w tym staże i stypendia zagraniczne nauczycieli
- współpracuje z władzami lokalnymi w zakresie realizacji celów fundacji

Cele Fundacji:
- tworzenie warunków dla rozwoju regionu i społecznych inicjatyw lokalnych
- wspieranie wszelkich inicjatyw naukowych, edytorskich i kulturowych
- promocja twórczych, dydaktycznych, artystycznych i sportowych osiągnięć PWSZ w Suwałkach
- pozyskiwanie środków umożliwiających tworzenie i rozwój infrastruktury materialnej służącej rozwojowi społeczności PWSZ w Suwałkach
- wspieranie inicjatyw socjalnych pracowników i studentów PWSZ
- działania na rzecz pozyskiwania środków wspomagających proces kształcenia studentów PWSZ
- działania wspierające przedsiębiorczość studentów
- inicjowanie i wspieranie działań dających możliwość zatrudnienia studentom w okresie studiów
- wspieranie rozwoju studentów i pracowników PWSZ w Suwałkach
- działania wspierające współpracę PWSZ z firmami, ośrodkami naukowymi, a także uczelniami
- działania z zakresu profilaktyki i zdrowia wśród pracowników i studentów

Dochody fundacji mogą pochodzić z:
- darowizn, spadków, zapisów
- dotacji i subwencji oraz grantów
- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
- dochodów z majątku fundacji
- środków przekazanych z 1% podatku

W Zarządzie fundacji zasiadają: Robert Szczęsny oraz Łukasz Kodzis. Do Rady Fundacji należą natomiast: dr Marta Wiszniewska oraz Zbigniew Mackiewicz.